Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie fizyka.

FIZYKA

 

 1. Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Tłumaczy jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą. Uczenie się jej, daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Po prostu, fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat.

Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii: telefonów komórkowych, technologii laserowych, telewizji HD, ekranów LCD i LED,  komputerów, samochodów itp. Uczenie się fizyki, pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem. Zdobyte w trakcie zgłębiania tajemnic fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój  nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.

Uczenie się fizyki daje nam jeszcze jedną korzyść – uczy logicznego myślenia  i rozwiązywania problemów. Nawet jeżeli nie będziemy po latach pamiętać ani jednego wzoru, czy prawa fizycznego, to gimnastyka umysłu nie pójdzie na marne.

Dzisiaj fizyka znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska itp.

 

 1. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych ,,Od eksperymentu do wiedzy” oraz „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach których prowadzone są wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska) oraz kursy z elektrotechniki, a także wycieczki edukacyjne organizowane na terenie całej Polski. Chętni uczniowie w ramach w/w projektów mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z fizyki odbywających się w szkole. Organizowane są również zajęcia wyrównawcze dla uczniów dążących do nadrobienia zaległości oraz zajęcia poszerzające dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania fizyką.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci, którzy ukończą kurs fizyki rozszerzonej, będą się charakteryzować rozległą wiedzą z zakresu fizyki współczesnej oraz umiejętnościami korzystania z podstawowych pojęć, koncepcji oraz modeli fizyki klasycznej. Będą wyposażeni w wiedzę matematyczną oraz umiejętność stosowania metod matematycznych właściwych dla fizyki, a także dla innych dziedzin o charakterze przyrodniczym lub technicznym.

 

Absolwent kończący szkołę po kształceniu na rozszerzonej fizyce będzie:

 

 1. posiadał gruntowną wiedzę w zakresie podstawowych działów fizyki, dzięki czemu będzie rozumiał otaczający go świat,
 2. posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno–przyrodniczych,
 3. posiadał podstawy matematyki w stopniu umożliwiającym jej wykorzystanie do opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych oraz wybranych metod i technik modelowania zjawisk fizycznych
 4. posiadał ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki oraz najnowszych osiągnięciach,
 5. znał fizyczne podstawy wybranych przyrządów pomiarowych oraz ich potencjalne zastosowanie w praktyce oraz wybrane metody statystycznej analizy wyników pomiarów i zasady ich raportowania,
 6. znał podstawowe aspekty budowy i działania urządzeń użytku codziennego,
 7. potrafił analizować oraz rozwiązywać proste zadania i problemy fizyczne i techniczne w oparciu o zdobytą wiedzę,
 8. potrafił planować i przeprowadzać pomiary, eksperymenty dotyczące wielkości i zjawisk fizycznych, opracowywać i interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski, w tym szacować niepewności wyników pomiarów mając świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości i przedstawiać wyniki pomiarów w zrozumiały sposób,
 9. potrafił stosować poznane metody i zasady fizyki do rozwiązywania typowych problemów z zakresu fizyki, a także formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy fizyczne,
 10. posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów fizycznych,
 11. posiadał umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji doświadczeń, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.
 12. posiadał umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii,
 13. posiadał niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach,
 14. posiadał umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody.
 15. będzie dobrze przygotowany do podjęcia studiów informatycznych, technicznych, inżynierskich oraz medycznych.

 

Dodatkowo każdy absolwent, biorący udział w zajęciach z fizyki na uczelniach wyższych w ramach projektów edukacyjnych, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo.

 

 1. Absolwent po kursie fizyki na poziomie rozszerzonym będzie mógł dalej się kształcić w:

 

Fizyka występuje w zasadzie na wszelkich kierunkach technicznych i inżynierskich, a także kierunkach medycznych.

 

Kierunki kształcenia na których niezbędna będzie wiedza z fizyki:

 • Akustyka,
 • Architektura,
 • Automatyka i robotyka,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bioinżynieria,
 • Biotechnologia,
 • Biotechnologia medyczna,
 • Budownictwo,
 • Edukacja techniczno-informatyczna,
 • Energetyka,
 • Elektronika,
 • Elektronika i telekomunikacja,
 • Elektroradiologia
 • Elektrotechnika,
 • Fizjoterapia,
 • Fizyka medyczna,
 • Fizyka techniczna,
 • Geodezja i kartografia,
 • Górnictwo i geologia,
 • Grafika komputerowa,
 • Informatyka,
 • Informatyka i ekonometria,
 • Inżynieria akustyczna,
 • Inżynieria biomedyczna,
 • Inżynieria i gospodarka wodna,
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria materiałów kompozytowych,
 • Inżynieria materiałowa,
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna,
 • Inżynieria medyczna,
 • Inżynieria nanostruktur
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii,
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych,
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria środowiska,
 • Inżynieria systemów biotechnicznych
 • Kierunki medyczne
 • Lotnictwo i kosmonautyka,
 • Mechaniczna inżynieria tworzyw
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Metalurgia
 • Nanotechnologia
 • Nawigacja
 • Oceanotechnika
 • Optometria
 • Optyka
 • Położnictwo,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Techniki dentystyczne,
 • Technologie energii odnawialnej
 • Technologie i systemy bezpieczeństwa
 • Telekomunikacja
 • Wirtotechnologia

 

 

Absolwenci fizyki zatrudniani są na przykład:

 • jako specjaliści w branży elektronicznej,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie,
 • jako nauczyciele fizyki w placówkach oświatowych,
 • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych).

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Lekcje odbywają się w klasopracowni przystosowanej do prowadzenia w niej zajęć z fizyki. Znajduje się w niej  dwa rzędy specjalnych stolików z zasilaczami (każdy stolik z trzema miejscami siedzącymi) do których doprowadzony jest prąd elektryczny. Na ścianie, obok tradycyjnej tablicy kredowej, zamontowana jest również dotykowa tablica multimedialna z dostępem do Internetu. Używana jest ona na bieżąco m.in. do prowadzenia lekcje z wykorzystaniem wykonanych przez nauczyciela prezentacji,  odtwarzania filmów wyszukanych w sieci oraz pracy z interaktywnymi multimedialnymi programami edukacyjnymi.

Z pracowni fizycznej można bezpośrednio dostać się do kantorka fizycznego, w którym znajdują się pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń. Pracownia fizyczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne i dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych ciągle jest doposażania. W bazie pomocy dydaktycznych znajdują się m.in. pełne zestawy do doświadczeń z mechaniki, magnetyzmu, prądu elektrycznego, optyki, termodynamiki czy ruchu falowego. Wśród innych ciekawych pomocy wyróżnić można tellurium, lunetę astronomiczną, krzesło obrotowe z zestawem akcesoriów do prezentacji zjawisk związanych z ruchem obrotowym, magnetyczny tor jezdny, generator Van de Graaffa, maszyna elektrostatyczna, modele silników cieplnych oraz rura Kundta