Technik ekonomista.

 1. Technik ekonomista

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności  związane z naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, posługiwaniem się nowoczesną technologią oraz korzystaniem z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Od wielu lat wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

 1. Informacje dodatkowe

Technik ekonomista potrafi:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

kwalifikacja 1:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

kwalifikacja 2:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 1. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych w dziedzinie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu, a nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownię ekonomiczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac, formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości oraz w urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe;

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.