Mechanik pojazdów samochodowych – Szkoła Branżowa I stopnia.

 1. Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych uczniów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Kształcenie w szkole branżowej I-go stopnia obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy i obsługi. Zawód ten należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

 

 1. Informacja dodatkowe

Młodzież może brać udział w następujących działaniach:

 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach;
 • spotkaniach z przedsiębiorcami i pracownikami;
 • kursach zawodowych (lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy);
 • zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego;
 • darmowym kursie nauki jazdy kat. B oraz ćwiczeniach na symulatorze jazdy.

 

Będąc uczniem Branżowej szkoły I stopnia zajęcia praktyczne odbywasz w wybranym przez siebie zakładzie, gdzie:

 • podpisujesz umowę z pracodawcą w celu nauki zawodu i stajesz się młodocianym pracownikiem,
 • jako młodociany pracownik masz prawo do wynagrodzenia i do odprowadzanej składki na ubezpieczenie społeczne, a okres ten wlicza się do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia emerytalne,
 • jako młodociany pracownik masz prawo do urlopu wypoczynkowego,
 • bezpośrednio zdobywasz potrzebne umiejętności zawodowe,
 • uczysz się naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz obsługi maszyn i urządzeń w zakładach mechaniki pojazdowej.

A w szkole:

 • uczysz się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

 

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

Kwalifikacja:

K1 MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz tytuł czeladnika po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną izby rzemieślniczej. W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną, izba rzemieślnicza wystawia  świadectwo czeladnicze, które jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy. Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze mają możliwość uzyskania suplementu Europass do świadectwa czeladniczego. Jest to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela Świadectwa czeladniczego. Zawiera on również wskazanie zawodów, do których wykonywania jest uprawniona osoba posiadająca tytuł czeladnika. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, a struktura tego dokumentu we wszystkich krajach członkowskich UE jest jednolita.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania napraw pojazdów samochodowych oraz ich zespołów;
 2. kontroli stanu technicznego pojazdów, ich układów oraz regulacji za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo – naprawczych z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych i ślusarskich;
 3. przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych zespołów oraz elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 4. kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B (po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego).

 

 1. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
  1. warsztatach i serwisach samochodowych;
  2. stacjach kontroli pojazdów;
  3. fabryce samochodów;
  4. firmach transportowych posiadających własny serwis;
  5. w przemyśle motoryzacyjnym;
  6. może otworzyć swój własny warsztat.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia