Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie WOS.

LO – WOS

  1. Absolwent liceum ogólnokształcącego

Ukończenie liceum ogólnokształcącego nie daje żadnych kwalifikacji zawodowych jego absolwentom, ale umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych. Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

  1. Informacja dodatkowe

  1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Realizacja programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

  1. Sylwetka absolwenta

Absolwent:

– znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego,

– rozpoznaje problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej oraz szuka ich rozwiązania;

– współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

– zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.

– rozumie zasady i procedury demokracji.

– zna podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,

– jest świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa,

– aktywnie uczestniczy w życiu publicznym podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

– zna i przestrzega obowiązujące normy prawne.

  1. Dalsze kierunki kształcenia

Zdawanie historii na egzaminie maturalnym może umożliwić podjęcie studiów między innymi na następujących kierunkach (nie na każdej uczelni):

prawo

socjologia

stosunki międzynarodowe

administracja

bezpieczeństwo narodowe

bezpieczeństwo wewnętrzne

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

europeistyka

nauki polityczne

język łaciński i kultura antyczna

filozofia

geografia

język polski

historia

historia muzyki

historia sztuki

język angielski

 

  1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne  sale

Różnorodne pomoce dydaktyczne

Lekcje i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

Wycieczki