Liceum Ogólnokształcące – rozszerzenie historia.

LO – historia

  • Absolwent liceum ogólnokształcącego

Ukończenie liceum ogólnokształcącego nie daje żadnych kwalifikacji zawodowych jego absolwentom, ale umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych. Absolwenci z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

  • Informacja dodatkowe

  • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Realizacja programu nauczania z historii na poziomie rozszerzonym.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym.

  • Sylwetka absolwenta

Absolwent:

– porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych;

– dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach a także ciągłość procesów historycznych;

– analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;

– rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;

– dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny;

– tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym,

– dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego;

– dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.

  • Dalsze kierunki kształcenia

Zdawanie historii na egzaminie maturalnym może umożliwić podjęcie studiów między innymi na następujących kierunkach (nie na każdej uczelni):

prawo

socjologia

nauki polityczne

język łaciński i kultura antyczna

administracja

dziennikarstwo

filozofia

język niemiecki

geografia

język polski

historia

historia sztuki

język angielski

język francuski

  • Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

 

Wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne  pracownia historyczna

 

 

Różnorodne pomoce dydaktyczne

 

 

Ciekawe lekcje

 

 

Lekcje i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

 

 

Wycieczki